Prerokovanie

Na tomto mieste zverejňujeme územnoplánovaciu dokumentáciu na verejné prerokovanie.Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Rakovice

textová časť (pdf)

komplexný výkres (pdf)

komplexný výkres - celé k.ú. (pdf)

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (pdf)

výkres riešenia verejného technického vybavenia (pdf)

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (pdf)

výkres perspektívneho použitia PP (pdf)Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Radošina

textová časť (pdf)

komplexný výkres (pdf)

komplexný výkres - celé k.ú. (pdf)

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (pdf)

výkres riešenia verejného technického vybavenia (pdf)

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (pdf)

výkres perspektívneho použitia PP (pdf)

schéma záväzných častí a VPS (pdf)Územný plán obce Lúky

textová časť (pdf)

výkres širších vzťahov (pdf)

komplexný výkres (pdf)

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (pdf)

výkres riešenia verejného technického vybavenia (pdf)

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (pdf)

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov na PP (pdf)Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2

textová časť (pdf)

výkres širších vzťahov (pdf)

komplexný výkres (pdf)

komplexný výkres - celé k.ú. (pdf)

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (pdf)

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - celé k.ú. (pdf)

výkres riešenia verejného technického vybavenia (pdf)

výkres riešenia verejného technického vybavenia - celé k.ú. (pdf)

výkres perspektívneho použitia PP (pdf)

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (pdf)