Prerokovanie

Na tomto mieste zverejňujeme územnoplánovaciu dokumentáciu na verejné prerokovanie.Mestečko

zadanie (pdf)Nižná

zadanie (pdf)Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Zubák

textová časť (pdf)

komplexný výkres (pdf)

technická infraštrukrúra (pdf)

výkres ekologickej stability a tvorby krajiny (pdf)

vyhodnotenie záberu PP (pdf)

Ostané výkresy sú bez zmien.