Prerokovanie

Na tomto mieste zverejňujeme územnoplánovaciu dokumentáciu na verejné prerokovanie.